Verslag van de PZDB-bestuursvergadering van maandag 17 juni 2019 te ’s Heer Hendrikskinderen

  1. Opening en mededelingen
  Om 10.05 uur opent de voorzitter de vergadering. Een bijzonder welkom is er voor Leo van den Broeke, die hij feliciteert met zijn verkiezing voor de nieuwe KNDB-bondsraad.

  2. Uitwisseling van ideeën met de nieuwe Zeeuwse vertegenwoordiger in de bondsraad, Leo van den Broeke
  De bestuursleden ontvangen een verzameling sheets met een presentatie van “Aan zet”, een plan van aanpak waarin Leo van den Broeke zijn ideeën om het tij te keren op papier heeft gezet. Het plan behelst onder andere het instellen van een stuurgroep, waarbij alle clubs een bijdrage leveren. De voorzitter complimenteert Leo voor zijn inspanningen. Leo denkt erover om ook op zijn eerste bondsraadsvergadering (op zaterdag 29 juni) deze presentatie te geven. Volgens de voorzitter is het ook een idee om een regiocoördinator aan de stuurgroep toe te voegen. Het PZDB-bestuur gaat zich de komende tijd buigen over het voorstel van Leo. Volgens de voorzitter moet het plan een eerlijke kans krijgen. Op de bondsraadsvergadering van 29 juni gaat Leo van den Broeke kortsluiten hoe de status is van de nieuwe functie van regiocoördinator en de aanvalsplannen. Hij zal dit terugkoppelen aan het PZDB-bestuur. Samenvattend: het plan van Leo van den Broeke is zeer lovenswaardig, maar het bestuur gaat het verdere traject voor wat betreft het document vaststellen na de terugkoppeling van de bondsraadsvergadering van 29 juni. Daartoe komt er een extra vergadering op maandag 1 juli. De secretaris zal Leo van den Broeke hiervoor een uitnodiging sturen.
  3. Notulen en verslag van de bestuursvergadering van 28 januari 2019
  De notulen van de bestuursvergadering van 28 januari 2019 worden vastgesteld met dank aan de secretaris. Naar aanleiding van agendapunt 6 wordt afgesproken dat de wedstrijdleidster het voorstel voor een boete bij terugtrekking uit het persoonlijk ZK op papier zal zetten voor het PZDB-zomerboekje. De penningmeester vraagt naar de hoogte van het bedrag dat aan inschrijfgeld aan de scholen zal worden gevraagd. Dit heeft namelijk consequenties voor de begroting. Cor Boot zegt dat het jeugdplatform zich hierover zal buigen.
  4. Ingekomen en verzonden stukken
  – Van zowel Ad Goudzwaard (Lammerenburg) als Willem Drenth (Tholen/DSVF) ontvingen wij voorstellen voor een wijziging van de opzet van de clubcompetitie. Zie hierover agendapunt 5. – Het KNDB-bondsbureau stuurde een mail over de nieuwe functie van regiocoördinator. De secretaris heeft deze mail doorgestuurd naar zijn collega-bestuursleden. Vanuit Zeeland is er vooralsnog geen animo voor deze functie. Op 22 juni zal er een eerste landelijke bijeenkomst voor regiocoördinatoren worden gehouden. – De secretaris ontving de stukken voor de bondsraadsvergadering van 29 juni. Deze zijn inmiddels ook te raadplegen op de KNDB-site. – Rinus Provoost stuurde ons een uitnodiging voor het open Walchers kampioenschap. Het PZDB-bestuur heeft zich hiervoor niet aangemeld. – De secretaris heeft een condoleancekaart gestuurd naar de familie van Marc Bronke, die op 24 april overleden is. – Het bondsbureau heeft een mail gestuurd over Slimmezet.org, het nieuwe kenniscentrum voor de damsport. – Met het bondsbureau is correspondentie gevoerd over de kandidaatstelling voor de bondsraadsverkiezingen. Aanvankelijk was er vanuit Zeeland geen animo, maar na bemiddeling door de voorzitter heeft Leo van den Broeke zich kandidaat gesteld, en hij is ook gekozen. – Van BDV ontvingen we een uitnodiging voor het Open kampioenschap van Bergen op Zoom. – Van het bondsbureau kregen we een uitnodiging voor een KNDB-themadag op 23 februari in Utrecht. De KNDB Werkgroep Aanvalsplannen en Regiowerking Noord gaven op die dag een presentatie van hun plannen voor de breedtesport. Vanuit Zeeland hebben Cor Boot, Pim Filius en Jeanine van der Horst deze bijeenkomst bijgewoond.
  5. Gezamenlijke portefeuille
  Voorbereiding jaarvergadering: Rinus Provoost (Aagtekerke) heeft verzocht om bestuursvoorstellen al voordat het PZDB-zomerboekje gepubliceerd wordt per mail door te sturen, zodat er bij de clubs meer tijd is om de voorstellen te bestuderen. De secretaris zal dit op zich nemen. 8 Juli is de uiterste datum voor het aanleveren van de stukken voor het PZDB-zomerboekje. De secretaris zorgt voor een mailing naar de clubsecretarissen over eventuele jubilarissen en hij zal ook Kees Rijk en Henk Gunter contacteren over de jaarverslagen van resp. jeugdplatform en protestcommissie. Piet Walraven en Ton Oosthoek zitten dit jaar in de kascontrolecommissie, volgend jaar zijn dat Ton Oosthoek en Pim Filius. Op de jaarvergadering moet een reserve-lid gekozen worden. Als datum voor de jaarvergadering in 2020 wordt voorlopig 16 september vastgesteld. Wijziging opzet clubcompetitie: De wedstrijdleider deelt een overzicht uit met de bordbezetting van het afgelopen seizoen. Tevens heeft hij een overzicht gemaakt van de indeling van de clubcompetitie in de andere provincies. In vergelijking met voorgaande seizoenen is in Zeeland het aantal wedstrijden waarin aan acht borden is gespeeld drastisch gedaald. Naar aanleiding van het rommelige verloop van de afgelopen clubcompetitie en een aantal brieven die het bestuur ontving heeft de voorzitter een voorstel geformuleerd om te komen tot een gewijzigde opzet van de clubcompetitie. Hij stelt dat er iets moet gebeuren, mede gezien de ergernissen die door een groot aantal uitgestelde wedstrijden het afgelopen seizoen zijn opgetreden. De voorzitter heeft een schema opgesteld waarin wordt overgegaan naar een viertallencompetitie, zoals in veel provincies inmiddels gebruikelijk is. Daarbij zal een indeling worden gemaakt in een hoofdklas en een eerste klas. In de hoofdklas zal geen dispensatieregeling (d.w.z. een reglementaire remise aan het laatste bord) van kracht zijn, maar in de eerste klas wel. In de eerste klas zal er ook de mogelijkheid zijn om met een combinatieteam (met spelers van diverse verenigingen) te spelen. Om de stemming over het voorstel te peilen zal de voorzitter na de vergadering zo snel mogelijk beginnen met een belronde langs de clubvoorzitters. Op de vergadering van 1 juli zal hij de resultaten van deze peiling communiceren. Als er geen grote bezwaren komen kan het plan vervolgens omgezet worden in een voorstel voor de jaarvergadering.
  6. Portefeuille Cor Boot
  Op 1 mei is de barragewedstrijd gespeeld in de Zeeuwse clubcompetitie. Lammerenburg versloeg in het eigen clublokaal GZC met 10-6. In de bekercompetitie won het viertal van Middelburg de finale op 18 maart in De Meulvliet met 5-3 van Tholen. Beide finalisten zagen geen kans een viertal naar de landelijke bekerstrijd af te vaardigen. Aagtekerke was aanvankelijk bereid om namens Zeeland deel te nemen maar moest zich wegens omstandigheden terugtrekken.
  7. Portefeuille Ineke Flikweert
  In het persoonlijk kampioenschap is René Dusebout kampioen geworden in de promotieklasse, in de hoofdklasse ging de titel naar Daaf Kasse. Voor het volgend seizoen heeft de wedstrijdleidster bij het dorpshuis van 's-Gravenpolder een optie genomen op de volgende 13 zaterdagen: 28 september, 12 en 26 oktober, 2, 16 en 30 november, 14 en 28 december, 11 en 25 januari, 8 en 22 februari en 7 maart. Een van de data in november valt hoogstwaarschijnlijk af i.v.m. het sneldamtoernooi van Aagtekerke. Voor volgend seizoen heeft de wedstrijdleidster 12 deelnemers in de hoofdklasse, in de promotieklasse zijn er voorlopig 9 spelers. Het bestuur hoopt op nog een extra deelnemer in de promotieklasse om op een even aantal uit te komen.
  8. Portefeuille Hans van Akkeren
  De penningmeester hoopt het boekjaar 2018/2019 af te sluiten met een klein positief saldo. Hij zal voor de vergadering van 1 juli een concept-begroting voor 2019/2020 naar de collega-bestuursleden sturen.
  9. Portefeuille Aart Walraven
  Geen bijzonderheden.
  10. Rondvraag
  Cor Boot meldt dat de PZDB in 2020 95 jaar bestaat. Het bestuur ziet niet direct aanleiding tot activiteiten, maar hoopt van harte dat de bond in 2025 de leeftijd van 100 mag bereiken!
  11. Vaststellen datum volgende vergadering
  De volgende vergadering wordt gehouden op maandag 1 juli, om 10.00 uur in 's-Heer Hendrikskinderen.
  12. Sluiting
  Om 12.15 uur sluit de voorzitter de vergadering af.
  Middelburg, 19 juni 2019
  De secretaris,
  Daaf Kasse