Verslag van de PZDB-bestuursvergadering van maandag 28 januari 2019 te ’s Heer Hendrikskinderen

    1. Opening en mededelingen Om 10.10 uur opent de voorzitter de vergadering. 2. Notulen en verslag van de bestuursvergadering van 18 juni 2018 en de jaarvergadering van 12 september 2018 De notulen van de bestuursvergadering van 18 juni 2018 worden vastgesteld met dank aan de secretaris. De notulen van de jaarvergadering van 12 september 2018 worden voorlopig vastgesteld met dank aan de secretaris. Naar aanleiding van deze notulen vraagt de voorzitter wie er zorg voor draagt dat de scholen worden ingelicht over het invoeren van inschrijfgeld. Cor Boot zegt toe dat het jeugdplatform dit op zich neemt. De nieuwe bepaling m.b.t. het invallen in bekerwedstrijden heeft Cor Boot opgenomen in de wedstrijdbepalingen in het herfstboekje. Ook de informatie over de lesboeken van Kees Rijk en een eventuele avond over internet- en computerdammen zijn in het herfstboekje opgenomen. Het bestuur stelt voor dat Kees Rijk bij voldoende belangstelling zelf het initiatief neemt voor het organiseren van zo'n avond. Voor wat betreft het inpassen van scholen uit Zeeuws-Vlaanderen in het Zeeuws kampioenschap: dit wordt pas duidelijk na het Zeeuws-Vlaamse kampioenschap dat half februari wordt georganiseerd. Cor Boot houdt hierover contact met damclub Zeeuws-Vlaanderen. 3. Ingekomen en verzonden stukken – We ontvingen van het KNDB-bondsbureau de damkalender voor het seizoen 2019/2020. Opmerkelijk is dat de nationale competitie i.v.m. Het WK in Ivoorkust pas op 5 oktober begint. – Van Ad Goudzwaard ontvingen we een brief over de terugtrekking van PWG 's-Gravenpolder uit de bekercompetitie. Zie verder agendapunt 5. – Het bondsbureau stuurde de toewijzingstabel voor het damjaar 2019. – De voorzitter stuurde Roel Boomstra na het behalen van zijn wereldtitel een felicitatiemail. Deze mail en de reactie van Roel zijn doorgestuurd aan de clubsecretarissen. – Van Fré Vanderfeesten ontvingen we een uitnodiging voor het West-Brabants kampioenschap, dat op 7 februari van start gaat. – Het bondsbureau stuurde de stukken voor de bondsraadsvergadering van 3 november 2018. De concept-notulen van deze vergadering zijn terug te vinden op de KNDB-site. – Rinus Provoost stuurde ons een uitnodiging voor het viertallentoernooi van Aagtekerke op 1 december. – Het dorpshuis van 's-Gravenpolder nodigde ons uit voor de feestelijke opening na de renovatie. Wegens het toernooi in Aagtekerke moest het bestuur verstek laten gaan. – Van damclub Witte van Moort ontvingen we een uitnodiging voor het eerste NK voor de categorieën B en C. De secretaris heeft deze uitnodiging per mail aan de Zeeuwse dammers doorgestuurd. Daarop kwam aanvankelijk geen respons, maar later heeft Ton Oosthoek zich alsnog via de open inschrijving aangemeld. Ook de oud-leden Leonie de Graag en Evert Wiskerke doen mee. – Henk Gunter stuurde ons een mail met de nieuwe taakverdeling in de protestcommissie. Voorzitter is Rinus Provoost, secretaris Henk Gunter en algemeen lid René Dusebout. 4. Gezamenlijke portefeuille Sportverslaggeving: De secretaris heeft een mail doen uitgaan naar de Zeeuwse dammers m.b.t. het gewijzigde beleid bij de PZC, die zich veel meer op de berichtgeving via het internet gaat richten. Daardoor is de berichtgeving op maandag in de papieren krant vrij summier, of ontbreekt zelfs helemaal. De voorzitter krijgt hier vaak reacties over in de trant van: we lezen niets meer over dammen in de krant. Op de PZC-site zijn de stukken niet altijd even makkelijk terug te vinden. De secretaris zorgt sinds een aantal jaren voor verslagen van de Zeeuwse competitie in de Middelburgse en Vlissingse bode, en deze stukken worden in de regel wel integraal overgenomen. Schooldammen: In de regio's Vlissingen, Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland zijn de voorrondes gespeeld. Tholen en Zeeuws-Vlaanderen volgen nog. Op woensdag 27 februari is de Zeeuwse finale in Lewedorp. 5. Portefeuille Cor Boot De wedstrijdleider clubwedstrijden heeft voor zijn collega-bestuursleden een overzicht gemaakt met de stand van zaken. PWG 's-Gravenpolder heeft al twee keer een wedstrijd moeten laten uitstellen en dat levert bij de collega-verenigingen veel irritatie op. Van bestuurszijde wordt dan ook dringend gevraagd aan het bestuur en de leden van PWG om het competitierooster te blijven volgen. De vraag dringt zich ook op of het zinvol is om je in te schrijven onder deze omstandigheden. In de vierde ronde werd behalve Aagtekerke-PWG ook Souburg-Lammerenburg uitgesteld. De wedstrijdleider zal zijn collega's op de hoogte houden over de inhaaldata. De voorzitter merkt op dat in de 14 tot nu toe gespeelde wedstrijden er in slechts drie aan acht borden werd gespeeld. Naar aanleiding van het terugtrekken van PWG 's-Gravenpolder uit de bekercompetitie ontving het bestuur een brief van Ad Goudzwaard van damclub Lammerenburg. Hij pleitte ervoor de plaats van PWG in te laten nemen door een van de in de eerste ronde uitgeschakelde viertallen. Het bestuur heeft na onderling overleg besloten een van de kwartfinaleteams vrij te loten, met als argument dat uitschakeling van een team in de bekerstrijd een definitief karakter heeft. Dat een team zonder te spelen de halve finale heeft bereikt is inherent aan het door het bestuur genomen besluit. Met de strekking van zijn brief, dat de terugtrekking van PWG droevig en respectloos is voor een team dat als enige in Zeeland de naam draagt van een sponsor en uitkomt in de landelijke competitie, is het bestuur het eens. De secretaris zal Ad Goudzwaard op de hoogte stellen van de reactie van het bestuur op zijn schrijven. 6. Portefeuille Ineke Flikweert In de hoofdklasse van het persoonlijk Zeeuws kampioenschap leidt Daaf Kasse met 14 punten uit 8 partijen. Arjo Kousemaker en Kees Rijk volgen met 11 uit 7. René Dusebout leidt in de promotieklasse met 12 punten, op 2 punten gevolgd door Ad Goudzwaard en Jouke van 't Padje. Twee spelers hebben zich uit de hoofdklasse teruggetrokken: Wim Koppejan na een ernstig ongeluk en Fons Huijbreghts wegens persoonlijke omstandigheden. In de promotieklasse heeft Leo van den Broeke zich teruggetrokken. De wedstrijdleidster is niet gelukkig met deze ontwikkelingen. Daarom komt het bestuur in de jaarvergadering met een voorstel dat een bepaling in de wedstrijdvoorwaarden wordt opgenomen dat tussentijdse terugtrekking zonder medisch attest wordt bestraft met een geldboete van € 50. 7. Portefeuille Hans van Akkeren De penningmeester meldt dat alle facturen de deur uit zijn en inmiddels ook zijn betaald. 8. Portefeuille Aart Walraven Geen bijzonderheden. 9. Rondvraag Cor Boot stelt dat de vergrijzing hard toeslaat. Hij vraagt zich af wat er aan te doen valt. De andere bestuursleden herkennen zich in deze pijnlijke ontwikkeling maar zien op korte termijn geen verbetering optreden. 10. Vaststellen datum volgende vergadering De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op maandag 17 juni 2019, om 10.00 uur in 's Heer Hendrikskinderen. 11. Sluiting Om 11.45 uur sluit de voorzitter de vergadering. Middelburg, 29 januari 2019 De secretaris, Daaf Kasse