Huishoudelijk reglement van de Damclub Aagtekerke Artikel 1 Het in dit reglement bepaalde, is voor de leden even bindend als de statuten. Het bepaalde in artikel 18 der statuten is eveneens van toepassing op het huishoudelijk reglement. Artikel 2. De vereniging bestaat uit ereleden, leden van verdienste, seniorleden en jeugdleden. De jeugdleden worden ingedeeld in categorieen overeenkomstig de indeling die de KNDB hanteert. Leden die in de zin der wet niet meerderjarig zijn, hebben geen stemrecht. Artikel 3 De contributie voor de diverse categorieen van de leden wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. Ieder lid is verplicht de contributie van het lopende jaar binnen 1 maand na ontvangst van de door de penningmeester uitgeschreven contributienota te voldoen.Indien dit niet gebeurt kan het bestuur een verhoging op de contributie opleggen. Artikel 4 Functieaanduiding bestuur. Het bestuur bestaat tenminste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functie van secretaris kan gecombineerd worden met die van penningmeester, in welk geval het derde bestuurslid de functie algemeen adjunct heeft. De voorzitter leidt de vergaderingen. In een vergadering verleent en ontneemt hij naar zijn goedvinden het woord en heeft hij het recht de bespreking weer te hervatten als door de meerderheid der vergadering dit wordt verlangd. De secretaris voert namens de vereniging de correspondentie en houdt de ledenadministratie bij.Verder maakt hij de notulen op van de vergaderingen en maakt een jaarverslag voor de algemene vergadering. De penningmeester is belast met het beheer der geldmiddelen en de inning van de contributie, alsmede met het maken van een financieel jaaroverzicht voor de algemene vergadering. Rooster van aftreding: De zittingsperiode van de bestuursleden is drie jaar, met dien verstande dat elk jaar een van hen aftreedt. Herverkiezing is mogelijk. De voorzitter treedt af in 2008, de secretar is c.q. de secretaris-penningmeester in 2009, de penningmeester c.q. de algemeen adjunct in 2010 en zo vervolgens. Een der bestuursleden beheert de eigendommen van de vereniging. Artikel 5 Het organiseren van wedstrijden, alsmede de leiding daarvan berust bij het bestuur of een daarvoor door het bestuur aangewezen lid of commissie. Een commissie mag en kan zelfstandig te werk gaan, maar is verantwoording schuldig aan het bestuur. Artikel 6 Bordbezetting van de diverse teams van de vereniging wordt bepaald door het spelen van een huishoudelijke competitie (elk jaar opnieuw ). Bij bijzondere omstandigheden kan het bestuur wijzigingen aanbrengen in de bordbezetting en in de nieuwe competitie-indeling. Het bestuur kan ontheffing verlenen om de huishoudelijke competitie te spelen. Artikel 7 Voor elke schriftelijke stemming wijst de voorzitter twee leden aan die samen het stembureau vormen. In geval van twijfel beslissen zij en de voorzitter over de in inhoud van het stembriefje. Artikel 8 Bij geschillen omtrent uitlegging of toepassing van enig artikel der statuten of dit huishoudelijk reglement en in gevallen waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet, beslist het bestuur. Deze beslissingen mogen echter niet in strijd zijn met de statuten of het huishoudelijk reglement. Artikel 9 Dit reglement treedt in werking onmiddellijk na de aanneming door de algemene vergadering. Vastgesteld in de algemene vergadering van: 10 September 2007 Voorzitter M.Provoost Secretaris A.A.Bouwens