Provinciale Zeeuwse Dambond

    Huishoudelijk Reglement ------------------------------ art.1. De Provinciale Zeeuwse Dambond (afgekort PZDB. soms verder ook genoemd de bond) bestaat uit a.senior leden b.jeugdleden. c.ereleden. Senior leden zijn leden van een bij de bond aangesloten vereniging die de leeftijd van 20 jaar hebben bereikt. Jeugdleden zijn jeugdige personen in de leeftijd van 10 t/m 19 jaar. Zij hebben geen stemrecht Ereleden zijn personen, die door de algemene vergadering met tenminste twee -derde der uitgebrachte geldige stemmen zijn benoemd, op grond van bijzondere verdiensten ten opzichte van de bond of van het damspel in het algemeen. Op de algemene vergadering kan hen het woord worden verleend. Art.2. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, te weten een voorzitter, een secretaris,een penningmeester, een wedstrijd leider persoonlijke wedstrijden en een wedstrijdleider clubwedstrijden, welke voor de tijd van drie jaar worden gekozen door de algemene vergadering. De aftreding is als volgt geregeld: a. voorzitter en eventueel zesde bestuurslid, b.secretaris en wedstrijdleider clubwedstrijden, c. penningmeester en wedstrijdleider persoonlijke wedstrijden. Verkiesbaar als bestuurslid zijn alleen meerderjarige leden van de bond , mits zij tenminste veertien dagen voor de algemene vergadering, waarin de verkiezing moet plaatsvinden, door het bestuur of een aangesloten vereniging als kandidaat zijn opgegeven en verklaard hebben een eventuele benoeming te zullen aanvaarden. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. In elke tussentijdse vacature wordt tot de eerstvolgende algemene vergadering door een ander bestuurslid voorzien, na onderling overleg door het bestuur aan te wijzen. De vertegenwoordiger van de PZDB in de bondsraad van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) heeft zitting in het bestuur of is een toegevoegd bestuurslid. Art.3. De voorzitter draagt in het bijzonder zorg voor de naleving van statuten en huishoudelijk reglement. Hij is bij elke officiele vertegenwoordiging van de bond de woordvoerder van het bestuur. Hij kan alle van de bond uitgaande stukken , zo hij dit verkiest, mede ondertekenen. Hij leidt de vergaderingen en heeft het recht wanneer hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, de discussie te sluiten, doch is verplicht haar weder te openen als dit door de meerderheid der vergadering wordt verlangd. Art.4. De secretaris houdt de ledenlijst der aangesloten verenigingen bij. Hij voert de correspondentie van de bond en houdt hiervan afschrift. Hij maakt de notulen van de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen en brengt jaarlijks een verslag uit. Hij geeft de aangesloten verenigingen ten spoedigste kennis van de dor het bestuur genomen besluiten betreffende de bond. Verder verzorgt hij het archief van de bond en zorgt vo0r alle werkzaamheden, welke hem door het bestuur in zijn functie worden opgedragen. Art.5. De penningmeester beheert de fondsen aan de bond, zorgt voor de ontvangsten en uitgaven, int de verschuldigde contributies en houdt hiervan nauwkeurig boek. Hij is verplicht aan het bestuur, zo dikwijls het dit verlangt, rekening en verantwoording te doen en ten allen tijde aan de voorzitter inzage zijner boeken te verlenen.Op de jaarlijkse algemene vergadering doet hij rekening en verantwoording van zijn beheer. Art.6. De wedstrijdleider persoonlijke wedstrijden verzorgt de door de bond georganiseerde persoonlijke wedstrijden. Tevens draagt hij zorg voor de naleving van de desbetreffende bepalingen van het wedstrijdreglement van de KNDB en de aanvullende bepalingen van de PZDB. Art.7. De wedstrijdleider clubwedstrijden verzorgt de door de bond georganiseerde clubcompetitie en bekercompetitie. Tevens draagt hij zorg voor de naleving van de desbetreffende bepalingen van het wedstrijdreglement van de KNDB en de aanvullende bepalingen van de PZDB. Art.8. Bestuursleden hebben voor bondsreizen recht op : a .vergoeding van reiskosten berekend naar de laagste tariefklasse openbaar vervoer, dan wel : b.een vergoeding van 15 cent per gereden km en voorts op een billijke vergoeding van eventuele verblijfkosten. Declaraties dienen gespecificeerd bij de penningmeester te worden ingediend. Art.9. Het bestuur vergadert zo dikwijls als het dit nodig oordeelt, doch minstens vier maal per jaar. Art.10. Over personen wordt, tenzij de benoeming bij acclamatie plaats heeft, schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Art.11. Voor elke schriftelijke stemming wijst de voorzitter drie leden aan, die samen het stembureau vormen. Zij stelt de uitslag van de stemming vast na zich ervan te hebben overtuigd, dat het aantal uitgebrachte stemmen en stembriefjes in overeenstemming is met de gegevens, vermeld op de presentielijst. In geval van twijfel beslist zij over de inhoud van een stembriefje. Art.12. De verenigingen betalen een contributie te bepalen door de algemene vergadering per jaar per lid , per leeftijdscategorie overeenkomstig de leeftijd - categorieen van de KNDB bij vooruitbetaling per halfjaar verschuldigd voor het aantal leden op de eerste dag van januari en juli van elk jaar. Art.13. Ter behandeling van geschillen ontstaan in de PZDB competitie persoonlijke wedstrijden, clubwedstrijden en bekercompetitie is er een uit 3 met namen genoemdeleden en 3 met namen genoemde plaatsvervangende leden bestaande PZDB protest commissie. Wanneer een (of meer) der leden rechtstreeks betrokken is bij een protest, vindt, voor de behandeling van dat protest, vervanging plaats door een (of meer) plaatsvervangende leden. De leden van de commissie worden jaarlijks (her)benoemd. Artikel 59 van het Spel en wedstrijdreglement van de KNDB is dienovereenkomstig van toepassing. Art.14. Voorstellen tot reglementveranderingen kunnen door het bestuur of de aangesloten verenigingen worden ingediend ten minste een maand voor het tijdstip, waarop een algemene vergadering zal worden gehouden. Tijdens de behandeling op deze vergadering kunnen amendementen of tegenvoorstellen worden ingediend. Art.15. In gevallen waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet beslist het bestuur. Deze beslissingen mogen niet in strijd zijn met de statuten noch met het reglement van de KNDB.. Vastgesteld in de algemene vergadering van 12 september 2007.