Verslag van de jaarvergadering van de PZDB d.d. 13 september 2017 te ’s-Gravenpolder

    Aanwezig: Lammerenburg (J.Koppejan en W.Koppejan), Middelburg (P.M.Walraven), Aagtekerke (J.H.Kesselaar), GZC (C.Rijk), Souburg (P.Filius), Tholen/DSVF (H.Gunter), BDV (R.A.Dusebout en H.Roodenburg), PWG 's-Gravenpolder (J.van der Horst), damclub Zeeuws-Vlaanderen (T.Oosthoek), de bestuursleden M.J.Walraven (voorzitter), D.Kasse (secretaris), J.A.van Akkeren (penningmeester), C.L.Boot (wedstrijdleider clubwedstrijden) en W.Flikweert (wedstrijdleider persoonlijke wedstrijden). Afwezig zonder kennisgeving: Middelharnis. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19.40 uur. Hij verwelkomt de afgevaardigden en in het bijzonder de ereleden C.Rijk en J.H.Kesselaar. Erelid M.Provoost heeft zich wegens droevige familieomstandigheden afgemeld voor de vergadering. Wegens het overlijden van de heren M.G.Brasser (lid van Aris de Heer Souburg) en G.Jobse (oud-lid van Oostkapelle) wordt door de vergadering één minuut stilte in acht genomen. 2. Mededelingen Geen bijzonderheden. 3. Ingekomen stukken – Van het KNDB-bondsbureau ontving de secretaris de stukken voor de extra bondsraadsvergadering van 26 augustus 2017. Een verslag van deze vergadering is gepubliceerd op de KNDB-website. – Met Ebbo de Jong, op 26 augustus benoemd als nieuwe KNDB-voorzitter is correspondentie gevoerd over een eventueel bezoek aan de PZDB-jaarvergadering. Helaas was dhr. de Jong verhinderd. Jeanine van der Horst, demissionair penningmeester, neemt de honneurs waar. – Van Paul van de Veen, voorzitter van de Overijsselse dambond, ontving het bestuur een schrijven naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het aftreden van het KNDB-bestuur op 17 juni 2017. – Met Ad Goudzwaard is correspondentie gevoerd over zijn voorstel voor een gewijzigde opzet van het Zeeuws kampioenschap in de promotieklasse. Zie ook agendapunt 17. 4. Notulen vergadering 14 september 2016 De notulen van de jaarvergadering van 14 september 2016 worden vastgesteld met dank aan de secretaris. Naar aanleiding van agendapunt 14 van de notulen (Jaarverslag protestcommissie) deelt J.van der Horst mee dat er bij PWG 's-Gravenpolder niemand is gevonden die als reserve-lid in de protestcommissie wil plaatsnemen. De voorzitter stelt voor de samenstelling van de protestcommissie te houden zoals hij nu is, tenzij zich omstandigheden voordoen die een uitbreiding rechtvaardigen. De vergadering stemt hiermee in. 5. Prijsuitreiking clubcompetitie GZC werd dit jaar na een 10-6 overwinning in de barrage tegen Lammerenburg winnaar in de hoofdklasse van de clubcompetitie. Wedstrijdleider Cor Boot reikt de bijbehorende bekers uit aan GZC-voorzitter C.Rijk. 6. Huldiging jubilarissen Uit handen van de voorzitter krijgt René Dusebout van de vereniging BDV een oorkonde wegens het 50-jarig lidmaatschap van de KNDB. Harry Roodenburg, ook lid van BDV, ontvangt een speld wegens het 40-jarig lidmaatschap van de bond. Op 20 juni 2017 heeft Marc Bronke van damclub Aris de Heer Souburg een oorkonde ontvangen wegens het 60-jarig lidmaatschap van de KNDB. De uitreiking, waarbij twee PZDB-bestuursleden en twee leden van Aris de Heer aanwezig waren, vond plaats ten huize van dhr. Bronke en zijn echtgenote. 7. Jaarverslag secretaris Geen op- of aanmerkingen. De secretaris merkt op dat damclub Zeeuws-Vlaanderen met ingang van 1 juli 2017 officieel aangemeld is bij de KNDB, in eerste instantie met drie leden. 8. Jaarverslag penningmeester en verslag kascontrolecommissie (C.Rijk / J.Koppejan) C.Rijk deelt mee dat ernaar gestreefd is alle stukken zo goed mogelijk te controleren en dat alles akkoord bevonden is. De vergadering verleent de penningmeester en het bestuur decharge. J.H.Kesselaar vraagt naar de post “Bijdragen aan verenigingen”. De penningmeester legt uit dat dit bijdragen betreft aan clubs wegens het organiseren van het ZK sneldammen en regionale schooldamwedstrijden. 9. Verkiezing lid kascontrolecommissie C.Rijk is aftredend. Over het boekjaar 2017/2018 zullen J.Koppejan en P.M.Walraven de kascontrole doen. Aan Middelharnis is gevraagd een nieuw reserve-lid van de kascontrolecommissie aan te wijzen, maar er bleken geen kandidaten te zijn. Het alfabet volgend is nu PWG 's-Gravenpolder aan de beurt. J.van der Horst gaat de bereidheid bij de leden van haar club polsen. 10. Begroting 2017/2018 Het bestuur betreurt het dat de begroting niet sluitend is. Alle reden dus voor het bestuur om de financiën door te spitten en te onderzoeken waar er te bezuinigen valt. De begroting wordt vastgesteld met dank aan de penningmeester. 11. Jaarverslag wedstrijdleider persoonlijke wedstrijden Geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de wedstrijdleider persoonlijke wedstrijden. 12. Jaarverslag wedstrijdleider clubwedstrijden Geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de wedstrijdleider clubwedstrijden. 13. Jaarverslag jeugdplatform en schooldammen De voorzitter complimenteert C.Rijk en P.Filius met de inzet bij het organiseren van schooldamwedstrijden, maar moet tevens constateren dat de inspanningen niet leiden tot aanmeldingen bij de clubs, uitgezonderd een aantal jeugdspelers van PWG 's-Gravenpolder. Het jaarverslag wordt vastgesteld met dank aan de samensteller. 14. Jaarverslag protestcommissie Het jaarverslag wordt vastgesteld met dank aan dhr. Kammeraat. 15. Bestuursverkiezing Bij acclamatie worden J.A.van Akkeren en W.Flikweert herkozen als resp. penningmeester en wedstrijdleider persoonlijke wedstrijden. Beiden danken de vergadering voor het in hun gestelde vertrouwen. Er waren geen namen van tegenkandidaten ingediend. 16. Bestuursvoorstellen / beleid / clubvoorstellen Naar aanleiding van het voorstel van damclub Zeeuws-Vlaanderen over de viertallencompetitie zijn door het bestuur pogingen ondernomen om clubs van Goeree-Overflakkee hiervoor warm te krijgen, helaas zonder resultaat. J.Koppejan deelt mee dat Lammerenburg aan deze competitie wil deelnemen. M.Provoost is bereid om ook dit jaar de organisatie hiervan op zich te nemen. De status van de competitie blijft officieus, omdat niet alle clubleden lid zijn van de PZDB. P.Filius heeft dit onderwerp bij Souburg besproken. Er was bij diverse leden belangstelling, al was er wat onduidelijkheid over het speeltempo. Eventueel kan een combinatieteam gevormd worden, bijvoorbeeld met Middelburg. T.Oosthoek zal de positieve respons op het voorstel aan zijn clubgenoten overbrengen. 17. Clubcompetitie, bekerwedstrijden en pers. wedstrijden 2017/2018 Clubcompetitie: De wedstrijdleider heeft een concept-rooster aan de clubs gestuurd. Hierop zijn veel wijzigingsvoorstellen gekomen. Na de vergadering zal hij met de clubvertegenwoordigers een en ander op een rijtje zetten. Daarna zal hij een nieuw concept-rooster aan de clubs sturen en als daar geen reacties meer op komen wordt dat het definitieve rooster. Een eventuele barrage bij gelijk eindigen wordt gespeeld in de week van 23 april 2018. Bekercompetitie: Geen bijzonderheden. Persoonlijke wedstrijden: De wedstrijdleider heeft het rooster aan de deelnemers aan het persoonlijk Zeeuws kampioenschap gestuurd. In de hoofdklasse heeft Fons Huybrechts zich op de valreep aangemeld, zodat er tien deelnemers zijn die negen ronden spelen. In de promotieklasse zijn er twaalf deelnemers, die elf ronden spelen. Ad Goudzwaard had in een brief voorgesteld de promotieklasse op rating in twee groepen in te delen. De wedstrijdleider en het bestuur stonden achter dit voorstel maar nadat de deelnemers waren geďnformeerd bleek er dermate veel tegenstand tegen dit voorstel dat het is teruggedraaid. Desondanks bedankt het bestuur Ad Goudzwaard voor het meedenken. 18. Seniorentoernooien en viertallencompetitie 2017/2018 Rinus Provoost neemt in de week na de vergadering contact op met Aart Slager om de seniorenmiddagen op poten te zetten. Voor de viertallencompetitie zie agendapunt 16. 19. Het 58ste ZK Sneldammen J.Koppejan meldt dat damclub Lammerenburg bereid is het 58ste Zeeuws sneldamkampioenschap te organiseren. Voorwaarde is wel dat er mensen gevonden worden voor de computerondersteuning. Pim Filius gaat Jouke van 't Padje hierover polsen. Dhr. Koppejan stelt wel dat ook andere clubs dan Aagtekerke en Lammerenburg eens de organisatie op zich zouden moeten nemen. Als speeldatum wordt 17 maart 2018 voorlopig vastgesteld. 20. Damkalender Het sneldamtoernooi voor viertallen van Aagtekerke wordt gehouden op zaterdag 18 november 2017. Op zaterdag 4 november 2017 houdt de Melissantse damclub ENEO 52 een damtoernooi in Stellendam. De data van het PWG-toernooi en het Vierlindentoernooi zijn nog niet bekend. Het Kerstsneldamtoernooi van GZC vindt hoogstwaarschijnlijk op 28 december 2017 plaats. Het zomeravondtoernooi van Oostkapelle wordt gehouden op donderdag 19 juli 2018. R.A.Dusebout deelt mee dat het West-Brabants kampioenschap op 6 februari 2018 van start gaat en het Bergens kampioenschap op 5 april 2018. De data van het Walchers kampioenschap zijn nog niet bekend. 21. Voorstel datum volgende vergadering De volgende vergadering wordt gehouden op woensdag 12 september 2018 om 19.30 uur. 22. Rondvraag J.van der Horst, demissionair penningmeester van de KNDB, meldt dat in aanloop naar de bondsraadsvergadering van begin november een rondje Nederland gedaan wordt om de stemming in het land te peilen. Het bestuur heeft veel te verstouwen gehad en daarom wil men er met nieuw elan tegenaan. Daarom wil zij de afgevaardigden vragen: waar moet de focus in de toekomst liggen? Wat kan de bond aanbieden? C.Rijk stelt dat het grote probleem in Zeeland de opvang van jeugd bij de clubs is. Daar moet je snel bij zijn, en daar zijn we in Zeeland veel te laat mee geweest. Dhr. Rijk is niet erg te spreken over de bondsraad, die veel te weinig de achterban vertegenwoordigt. Hij vindt focus op topsport belangrijk, dat heeft de laatste tijd tot veel successen geleid. Over het bondsbureau is hij over het algemeen positief. Ook de voorzitter stelt dat het bondsbureau nodig is. De voorzitter stelt dat een deel van de bondsraad de topsport onder een zelfstandige divisie wil onderbrengen zodat de KNDB-leden daar niet aan meebetalen. Volgens J.van der Horst is dit geen optie wegens een te klein volume, en ook met het oog op de subsidie-problematiek. Het is een illusie om topsport en breedtesport te scheiden. De voorzitter noemt de ontwikkelingen van de laatste maanden niet imago-bevorderend. Een aantal bondsraadsleden zou een cursus omgangsvormen moeten volgen. Hij vraagt of J.van der Horst een nieuw penningmeesterschap ambieert. Zij bevestigt dit, en de nieuwe voorzitter wil haar graag in het bestuur. Zij is wel kritisch op de nog te benoemen mede-bestuursleden. Het streven is volgens haar een sterk dagelijks bestuur dat de positiviteit benadrukt. W.Flikweert vraagt of de nieuwe voorzitter iets aan de bondsraad gaat doen. J.van der Horst zegt dat er geen verkiezing is geweest, iedereen die zich als lid van de bondsraad aanmeldde is toegetreden. P.M.Walraven vraagt naar de wijziging in het KNDB-lidmaatschap: dit was het kalenderjaar en nu de periode van 1 juli tot en met 30 juni. Dit is in strijd met de statuten van veel damclubs. Volgens J.van der Horst is dit vooral gebeurd op instigatie van de landelijk spelende clubs. 30 Juni is een logisch moment om spelers af- dan wel aan te melden. Maar ze stelt dat de communicatie hierover beter kon. Volgens J.A. van Akkeren zou voorkomen moeten worden dat een klein aantal mensen een bestuur kan wegsturen. J.van der Horst stelt dat er slechts 11 bondsraadsleden aanwezig waren; de motie van wantrouwen was voorgekookt. P.Filius vraagt naar de financiële toestand van de KNDB. J.van der Horst zegt dat de bond bezig is met het afbouwen van FTE's, dit gebeurt op vrijwillige basis. De facilitering vanuit het sportcluster gaat naar beneden en ook de kosten van de bondswinkel. De KNDB is structureel bezig met de overgang naar een vrijwilligersorganisatie en het terugbrengen van de vaste lasten. Dit alles zonder dat er sprake is van een verhoging van de contributie. J.van der Horst zou graag zien dat Zeeland op het gebied van de jeugd meer zichtbaar is in den lande, bijvoorbeeld door deelname aan de jeugddamdag of de nationale jeugdcompetitie. C.Rijk stelt dat, nu er weer jeugdleden zijn, het een goed idee zou zijn om een Zeeuws jeugdkampioenschap te organiseren, eventueel in een vorm waarbij ook schooldammers mee kunnen doen. J.van der Horst bedankt de afgevaardigden voor de respons. J.Koppejan constateert dat er ondanks het tekort op de PZDB-begroting geen sprake is van een contributieverhoging. De voorzitter zegt dat het bestuur serieus aan de slag gaat met het screenen van de financiën. De clubs zullen hierover geďnformeerd worden, ook als dit leidt tot een contributieverhoging. 23. Sluiting Om 21.10 sluit de voorzitter de vergadering. Hij wenst de aanwezigen een goede thuisreis, veel spelplezier en een goed damseizoen toe, zowel voor de provinciale als landelijk spelende teams. Middelburg, 18 september 2017 De secretaris, Daaf Kasse