Verslag van de jaarvergadering van de PZDB d.d. 14 september 2016 te ’s-Gravenpolder

    Aanwezig: Lammerenburg (J.Koppejan), Middelburg (A.Kammeraat), Aagtekerke (J.H.Kesselaar en M.Provoost), GZC (C.Rijk), Souburg (P.Filius), Tholen/DSVF (A.Slager), BDV (J.H.van Beeck en R.A.Dusebout), PWG 's-Gravenpolder (J.van der Horst en I.op 't Hof), de bestuursleden M.J.Walraven (voorzitter), D.Kasse (secretaris), J.A.van Akkeren (penningmeester), C.L.Boot (wedstrijdleider clubwedstrijden) en W.Flikweert (wedstrijdleider persoonlijke wedstrijden). Afwezig zonder kennisgeving: Middelharnis. 1. Opening De voorzitter opent om 19.45 uur de vergadering. Hij verwelkomt de afgevaardigden van de clubs en in het bijzonder de ereleden I. op 't Hof, M.Provoost, C.Rijk en J.H.Kesselaar. Wegens het overlijden van de heer J.I.Sonnevijlle, oud-lid van GZC, wordt door de vergadering één minuut stilte in acht genomen. 2. Mededelingen Bij de secretaris hebben zich geen verenigingen afgemeld voor deze vergadering. Ook damclub Zeeuws-Vlaanderen heeft geen bericht van verhindering gestuurd. De voorzitter meldt dat Daaf Kasse in de KNDB-bondsraad de plaats van Arie Kammeraat heeft overgenomen. Voor zijn inzet in de bondsraad gedurende twee termijnen van drie jaar krijgt dhr. Kammeraat uit handen van de voorzitter een fles wijn. 3. Ingekomen stukken – Van de KNDB ontving de secretaris een schrijven over drie avonden in september waarop het bestuur van de KNDB in gesprek wil gaan met de leden. Ook de secretarissen van de clubs hebben dit schrijven ontvangen – Van Jaap de Jonge ontving het bestuur een schrijven over zijn besluit te stoppen met het uitslagenbulletin. De voorzitter leest het schrijven voor aan de vergadering. 4. Notulen vergadering 16 september 2015 De notulen van de jaarvergadering van 16 september 2015 worden vastgesteld met dank aan de secretaris. 5. Prijsuitreiking clubcompetitie Aan A.Kammeraat van de Middelburgse damclub deelt de wedstrijdleider clubwedstrijden de beker voor de eerste plaats in de clubcompetitie uit. Na een spannende competitie werd Middelburg kampioen na winst op GZC in de barrage. 6. Huldiging jubilarissen Uit handen van de voorzitter krijgt Izak op 't Hof een oorkonde wegens zijn 70-jarig lidmaatschap van de KNDB. Jan van Beeck, Aart Slager en Daaf Kasse krijgen de speld die hoort bij het 40-jarig lidmaatschap van de KNDB. 7. Jaarverslag secretaris Geen op- of aanmerkingen. 8. Jaarverslag penningmeester en verslag kascontrolecommissie (J.H.van Beeck / C.Rijk) C.Rijk deelt mee dat er bij de kascontrole geen onregelmatigheden zijn aangetroffen en dat alles perfect in orde was. De vergadering verleent de penningmeester en het bestuur decharge. 9. Verkiezing lid kascontrolecommissie P.M. Walraven van de Middelburgse damclub wordt benoemd als reserve-lid van de kascontrolecommissie. 10. Begroting 2016/2017 Geen op- of aanmerkingen. De begroting wordt vastgesteld met dank aan de penningmeester. 11. Jaarverslag wedstrijdleider persoonlijke wedstrijden Geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de wedstrijdleider persoonlijke wedstrijden. 12. Jaarverslag wedstrijdleider clubwedstrijden Geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de wedstrijdleider clubwedstrijden. 13. Jaarverslag jeugdplatform en schooldammen De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de inspanningen van het jeugdplatform. Het jaarverslag wordt vastgesteld met dank aan de samensteller. Cor Boot heeft namens het jeugdplatform een brief gestuurd aan de verenigingen waarin hij dammers oproept zich uiterlijk 26 september aan te melden voor het lesgeven op basisscholen. 14. Jaarverslag protestcommissie Geen op- of aanmerkingen. In de vacature die ontstaan is door de afmelding als lid van D.Huissoon wordt voorzien met de benoeming van M.Provoost. In zijn plaats moet een nieuw reserve-lid worden gekozen. J.van der Horst zal bij PWG de belangstelling hiervoor polsen. 15. Bestuursverkiezing Bij acclamatie wordt M.J.Walraven herkozen als voorzitter. Hij bedankt de vergadering voor het geschonken vertrouwen. 16. Bestuursvoorstellen / beleid / clubvoorstellen A. Voorstel tot aanpassing contributie per 1 januari 2016 J.van der Horst stelt dat het voorstel iets simpeler geformuleerd had kunnen worden. P.Filius meldt dat Souburg niet voor het voorstel is. Het voorstel wordt aangenomen. B. Voorstel tot wijziging speeltempo persoonlijk Zeeuws kampioenschap C.Rijk zegt dat zijn vereniging GZC tegen het voorstel is. Onder andere het verplicht noteren ziet hij als een probleem, zeker voor de minder sterke spelers. Voor het eindspel is vaak te weinig tijd over. A.Kammeraat reageert hierop met de opmerking dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen tijdsindeling. Wedstrijdleider I.Flikweert geeft aan dat bij een mini-enquête onder de deelnemers aan het Zeeuws kampioenschap 7 personen voor stemden, 4 tegen en 3 neutraal. Zelf verklaart ze achter het voorstel te staan. Ze constateert dat er de laatste jaren steeds sneller wordt gespeeld. R.A.Dusebout noemt het een voordeel dat partijen niet meer zo lang duren. I.Flikweert heeft niets gehoord over spelers die afhaken als het nieuwe speeltempo ingevoerd wordt. J.van der Horst meldt dat PWG zich onthoudt van stemming. De keuze is volgens haar aan de deelnemers van het Zeeuws kampioenschap. Het voorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen. 17. Clubcompetitie, bekerwedstrijden en pers. wedstrijden 2016/2017 De voorzitter stelt voor om aan dit agendapunt ook de dammiddagen voor senioren en een viertallencompetitie toe te voegen. Clubcompetitie: Het concept-rooster dat de wedstrijdleider aan de verenigingen had gestuurd wordt op één punt gewijzigd: de wedstrijd BDV-Middelburg wordt i.v.m. het West-Brabants kampioenschap verplaatst naar 30 januari. Bekercompetitie: Er zijn geen opmerkingen over de geplande speeldata. Deze zijn nog onder voorbehoud i.v.m. de beschikbaarheid van de speelzalen. Persoonlijke wedstrijden: De deelnemers aan het persoonlijk Zeeuws kampioenschap hebben het rooster ontvangen. In de promotieklasse heeft Peter Blok zich teruggetrokken, zijn plaats wordt ingenomen door Jouke van 't Padje. Seniorendammen: Rinus Provoost noemt het seniorendammen zoals dit het afgelopen seizoen op vijf doordeweekse middagen werd georganiseerd een groot succes. De bezetting was constant. Hij wil het komende seizoen hiermee doorgaan. Hij zal met Aart Slager in overleg treden om een schema met speeldagen te maken. C.Rijk vindt het belangrijk om ook oud-leden hierbij te betrekken en noemt dit vooral een taak van de verenigingen. A.Slager vraagt of PWG kan betrokken worden in de organisatie van senioren. J.van der Horst gaat de animo hiervoor polsen. J.Koppejan geeft aan dat ook Lammerenburg wellicht een mogelijkheid heeft om een dammiddag te organiseren. Viertallencompetitie: De damclub Zeeuws-Vlaanderen heeft de wens uitgesproken met een viertal te komen spelen tegen in sterkte vergelijkbare dammers uit de rest van Zeeland. In eerste instantie komt Aagtekerke hiervoor in aanmerking wegens een surplus aan leden. Volgens M.Provoost is dit besproken bij Aagtekerke en is er voldoende animo voor. Ook deelname vanuit andere clubs is welkom, waarbij eventueel combinatieteams kunnen worden samengesteld. P.Filius gaat de animo bij Souburg inventariseren. Het gaat om avondwedstrijden en de competitie heeft een officieuze status. De voorzitter constateert dat er ondersteuning is om dit plan tot een mooi resultaat te leiden. De secretaris zal Leo van den Broeke van damclub Zeeuws-Vlaanderen informeren dat het plan goed ontvangen is. 18. Het 57ste ZK Sneldammen Op de vorige jaarvergadering heeft het bestuur ingestemd met de toewijzing van het ZK sneldammen 2017 aan Aagtekerke i.v.m. het 85-jarig jubileum van de club. De datum wordt hoogstwaarschijnlijk zaterdag 18 maart 2017. 19. Damkalender Het sneldamtoernooi van Aagtekerke voor viertallen wordt gehouden op zaterdag 5 november 2016. Het PWG-toernooi in ’s-Gravenpolder vindt plaats op woensdag 28 december. Op dinsdag 4 oktober organiseert PWG het Vierlindentoernooi. Een paar dagen eerder, op vrijdag 30 september, organiseert PWG het Vierlindentoernooi voor de jeugd. Het zomeravondtoernooi van Oostkapelle vindt plaats op donderdag 20 juli 2017. Het jaarlijkse sneldamtoernooi van GZC vindt hoogstwaarschijnlijk op vrijdag 30 december plaats. Pim Filius brengt het Walchers kampioenschap ter sprake, de data hiervan zijn nog niet bekend. 20. Voorstel datum volgende vergadering De volgende vergadering wordt gehouden op woensdag 13 september 2017 om 19.30 uur. 21. Rondvraag C.Rijk meldt dat het jeugdplatform een gesprek heeft gehad met het bestuur. Zeeland staat er qua jeugd in vergelijking met de rest van Nederland heel slecht voor. Het schooldammen loopt nog steeds goed. Middels een brief is aan de clubs gevraagd welke mensen bereid zijn les te geven op scholen. C.Rijk wil zelf een avond organiseren om belangstellenden te informeren over lesboeken en digitale media. P.Filius meldt dat er op scholen veel belangstelling is voor damlessen en dat daarin niet altijd kan worden voorzien. J.van der Horst brengt naar voren dat daar zelfs onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersvergoeding voor gevraagd kan worden. P.Filius meldt naar aanleiding van het verslag van de bondsraadsvergadering van 18 juni 2016 dat men bij Souburg is geschrokken van het verlies van € 45.000 dat de KNDB over 2015 heeft geleden. Volgens KNDB-penningmeester J.van der Horst is dit een samenloop van omstandigheden. De afwikkeling van het WK 2015 is nog niet volledig verwerkt. Er moet nog een deel van de subsidie terugvloeien. Volgens haar moeten er nog veel inspanningen worden gedaan om de KNDB financieel gezond te maken. Er zal gesnoeid worden in het aantal FTE's en inmiddels is er ingegrepen bij de bondswinkel. Er staat ook nog een groot bedrag aan contributie open van de Groninger Dambond. De voorzitter werpt de vraag op of de stichting die het WK organiseerde zich heeft verslikt in de kosten. Volgens J.van der Horst zal het in de toekomst zeer moeilijk worden om zo'n toernooi alleen te organiseren en zal samenwerking met andere evenementen moeten worden gezocht. Volgens M.Provoost is het onbegrijpelijk dat het ministerie van VWS kan bepalen dat een WK € 500.000 moet kosten. Volgens de voorzitter is dit ook zorgelijk. Volgens J.van der Horst blijft er hoe dan ook een gat van € 20.000, en de vraag is hoe een kleine bond dit verlies kan goedmaken. Volgens haar is de WK-match tussen Roel Boomstra en Jan Groenendijk een private aangelegenheid en zullen er geen financiële consequenties voor de KNDB zijn. P.Filius vraagt hoe het staat met het Zeeuwse team. Volgens de voorzitter “moet je een broedende kip niet storen”. A.Kammeraat had het beter gevonden als er aan deze plannen geen ruchtbaarheid zou zijn gegeven. 22. Sluiting Om 21.40 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij wenst de aanwezigen een goede thuisreis en een goede competitie en hij wenst ook de landelijke tientallen een goed damseizoen. Middelburg, 23 september 2016 De secretaris, Daaf Kasse