Verslag van de PZDB-bestuursvergadering van maandag 18 juni 2018 te ’s Heer Hendrikskinderen 1. Opening en mededelingen Om 10.15 uur opent de voorzitter de vergadering. 2. Notulen en verslag van de bestuursvergadering van 26 februari 2018 De notulen van de bestuursvergadering van 26 februari worden vastgesteld met dank aan de secretaris. De penningmeester deelt n.a.v. de notulen mee dat hij nog geen reactie heeft ontvangen op zijn verzoek aan PWG om een reservelid van de kascontrolecommissie aan te wijzen. 3. Ingekomen en verzonden stukken – De secretaris ontving van Marcel Kosters en Paul van der Veen een uitnodiging om mee te doen aan de actie met goedkope Chinese dambordjes. – Het KNDB-bondsbureau stuurde ons diverse mailings over de AVG-problematiek. Zie hierover ook agendapunt 4. – Van Rinus Provoost en Pim Filius ontving het bestuur een uitnodiging voor het open Walchers kampioenschap. Het bestuur heeft zich hiervoor niet ingeschreven, maar een aantal bestuursleden heeft wel meegespeeld onder de vlag van GZC. – Van het bondsbureau ontving de secretaris de stukken voor de bondsraadsvergadering van zaterdag 2 juni; zelf was de secretaris wegens vakantie verhinderd, maar de voorzitter was hierbij aanwezig als lid van de Financiële Commissie. 4. Gezamenlijke portefeuille AVG-problematiek. De secretaris heeft n.a.v. de diverse mailings van het KNDB-bondsbureau een tool gedownload waarmee hij op de site van de Stichting AVG een stappenplan heeft ingevuld. Paul Visser van het bondsbureau heeft de verenigingen eind mei een mail gestuurd die meer duidelijkheid verschaft over deze materie en waaraan ook enkele documenten zijn gekoppeld, zoals een aanmeldingsformulier voor nieuwe leden. De KNDB zal t.z.t. ook een verwerkersovereenkomst aan de clubs sturen. Conclusie: de verenigingssecretarissen moeten hiermee aan de slag en ook voor de PZDB is een taak weggelegd. Het lijkt het bestuur zinvol om op de jaarvergadering op dit complexe onderwerp terug te komen. Schooldammen. Op 7 maart is in Lewedorp de Zeeuwse finale gespeeld. Helaas konden enkele geplaatste teams wegens het begin van de voorjaarsvakantie niet meedoen aan de halve finale, die op 21 april in Gorinchem werd gespeeld. In de finale, op 26 mei in Westerhaar, eindigde de Kon. Julianaschool uit 's-Gravenpolder op de vijfde plaats. Voorbereiding jaarvergadering. Afgesproken wordt dat de secretaris op 9 juli alle kopij voor het PZDB-zomerboekje binnen moet hebben. Hij zal ook Kees Rijk benaderen om het jaarverslag van het jeugdplatform aan te leveren. Omdat Arie Kammeraat, voorzitter van de protestcommissie, per 1 juli zijn lidmaatschap van de bond opzegt zal een nieuwe voorzitter van de protestcommissie moeten worden aangewezen. In de toelichting op de agenda in het PZDB-zomerboekje zal daar een opmerking over worden gemaakt. De kascontrole zal dit jaar worden gedaan door Jan Koppejan en Piet Walraven. Tijdens de vergadering moet een nieuw reserve- lid worden benoemd. De secretaris zal zoals gebruikelijk de verenigingen aanschrijven om namen van jubilarissen door te geven. Cor Boot zal naar aanleiding van een verzoek van Lammerenburg (besproken in de vergadering van 26 februari) een voorstel formuleren m.b.t. het inzetten van een invaller in de bekercompetitie. 5. Portefeuille Cor Boot De wedstrijdleider clubwedstrijden deelt een overzicht uit van het aantal wedstrijden waarin in de clubcompetitie gespeeld is. Verheugend is dat er in een aanzienlijk aantal wedstrijden (10 van de 21) aan acht borden gespeeld is. Het overzicht wordt aan deze notulen c.q. verslag toegevoegd. In de Zeeuwse clubcompetitie is Aagtekerke met overmacht kampioen geworden, voor Middelburg en GZC. In de Zeeuwse beker werd op 13 maart in Vlissingen de finale gespeeld tussen Middelburg en Lammerenburg. Middelburg won deze wedstrijd met 5-3. Bij de Zeeuwse clubs was ook dit jaar geen interesse om deel te nemen aan de landelijke bekerstrijd. 6. Portefeuille Ineke Flikweert Johnny de Leeuw heeft te kennen gegeven volgend seizoen niet deel te nemen aan het persoonlijk Zeeuws kampioenschap. Piet Allaart (hoofdklasse) en Ron Jongejan (promotieklasse) hebben zich als deelnemer aangemeld. De wedstrijdleidster heeft bij het dorpshuis in 's-Gravenpolder een optie neergelegd voor de volgende data: 22 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 15 en 22 december, 12 en 26 januari, 9 en 23 februari en 9 maart. Het viertallen-sneldamtoernooi van Aagtekerke wordt naar alle waarschijnlijkheid op 1 december gehouden. 7. Portefeuille Hans van Akkeren Zoals het er nu voorstaat zullen we over het seizoen 2017/2018 ongeveer quitte spelen. Dit als gevolg van een aantal meevallers. Zo zal er geen bijdrage naar Zeeuws-Vlaanderen gaan en viel ook de zaalhuur in 's-Gravenpolder lager uit. Naar aanleiding van de toezegging in de jaarvergadering heeft de penningmeester alle uitgaven op een rijtje gezet om te onderzoeken waarop bezuinigd kan worden. Besloten wordt om de kosten voor de advertenties in het mededelingenblad niet te verhogen. Wel is het bestuur het eens over de verhoging van het inschrijfgeld voor het persoonlijk Zeeuws kampioenschap, de clubcompetitie en de Zeeuwse beker. De bijdrage voor het propagandafonds wordt verhoogd naar € 1. Aan de uitgavenkant wordt besloten om met ingang van de volgende jaarvergadering nog maar twee in plaats van drie consumpties voor rekening van de PZDB te laten komen. Ook op de portokosten voor het mededelingenblad kan bezuinigd worden door de distributie in onderling overleg te regelen. Ook wordt besloten om het uitdelen van erelinten bij het schooldammen te schrappen. Cor Boot zal dit met de overige leden van het jeugdplatform kortsluiten. Tevens wordt besloten de bijdrage aan de vereniging die het ZK sneldammen organiseert te verlagen. De zaalhuur wordt vergoed, met een maximum van € 100, de rest moet door de clubs gefinancierd worden, eventueel door het inschrijfgeld te verhogen. Ieder jaar is de PZDB een bedrag van € 100 kwijt voor de huur van het spelmateriaal voor het persoonlijk Zeeuws kampioenschap. Dit bedrag was destijds gebaseerd op een toernooi met ca. 48 deelnemers. De penningmeester gaat in overleg met PWG om te streven naar een halvering van het huurbedrag, waarbij in aanmerking zal worden genomen dat de PZDB ook zorg draagt voor een deel van het onderhoud van de digitale klokken. De penningmeester zal zorgen dat de bovengenoemde wijzigingen in de begroting voor het seizoen 2018/2019 geďmplementeerd worden. 8. Portefeuille Aart Walraven Geen bijzonderheden. 9. Rondvraag Geen bijzonderheden. 10. Vaststellen datum volgende vergadering De volgende vergadering wordt gehouden op woensdag 12 september om 19.00 uur, voorafgaand aan de jaarvergadering. 11. Sluiting Om 12.25 uur sluit de voorzitter de vergadering. Middelburg, 19 juni 2018 De secretaris, Daaf Kasse