Verslag van de PZDB-bestuursvergadering van maandag 29 mei 2017 te ’s Heer Hendrikskinderen

    1. Opening en mededelingen Om 10.10 uur opent de voorzitter de vergadering. 2. Notulen en verslag van de bestuursvergadering van 30 januari 2017 De notulen en het verslag van de vergadering van 30 januari worden vastgesteld met dank aan de secretaris. 3. Ingekomen en verzonden stukken – Het bestuur ontving een uitnodiging voor de kloksimultaan van Ben Provoost, die op 25 maart in Aagtekerke werd gehouden – Ook ontving het bestuur een uitnodiging voor de simultaan die Wouter Sipma op 13 mei gaf in het kader van de derde Kustdamwedstrijd van Damclub Zeeuws-Vlaanderen. – De secretaris ontving de stukken voor de bondsraadsvergaderingen van 11 maart en 17 juni a.s. – Theo Alewijnse stuurde ons een uitnodiging voor het Walchers Kampioenschap, dat op 23 en 29 mei in Souburg en Aagtekerke werd gehouden. – De secretaris ontving via het KNDB-bondsbureau diverse ledenmutaties, waaronder de aanmelding van vier jeugdleden bij PWG 's-Gravenpolder. – Ook ontvingen we een uitnodiging voor een zomertoernooi in Middelharnis. – Van Ad Goudzwaard ontving het bestuur een schrijven met een voorstel voor een gewijzigde opzet van het Zeeuws kampioenschap in de promotieklasse (zie verder onder agendapunt 6). 4. Gezamenlijke portefeuille Schooldammen: Op 8 april vond in Kapelle de halve finale van het NK voor het basisonderwijs (welpen en pupillen) plaats. Het was een geslaagde dag, al was het jammer dat enkele scholen zonder kennisgeving vooraf afwezig waren. De PZDB heeft voor de organisatie een bijdrage van de KNDB ontvangen en daarnaast zal het evenement de PZDB ongeveer € 230 kosten. Op 20 mei heeft de Vlissingse Theo Thijssenschool een mooie zevende plaats behaald in de landelijke finale, die in Woubrugge werd gehouden. Kees Rijk, voorzitter van het jeugdplatform, heeft een felicitatie gestuurd naar de spelers van het team. Een van de spelers heeft inmiddels ook de clubavond van Lammerenburg bezocht. Bij de welpen eindigde de Ds. J.Bogermanschool uit Oosterland in Gramsbergen op de 15de plaats. Voorbereiding jaarvergadering 13 september: De stukken voor het zomerboekje dienen uiterlijk 1 juli in het bezit van de secretaris te zijn. In verband met de jaarafsluiting en de kascontrole zullen de stukken van de penningmeester iets later komen. Op het moment zijn er geen voorstellen voor de jaarvergadering, de secretaris zal aan de verenigingen vragen om eventuele voorstellen tijdig in te dienen zodat ze in het zomerboekje kunnen worden gepubliceerd. Aftredend en herkiesbaar zijn de wedstrijdleidster persoonlijke wedstrijden en de penningmeester. De secretaris zal Arie Kammeraat vragen om het jaarverslag van de protestcommissie en Kees Rijk om het jaarverslag van het jeugdplatform. Het nieuwe reserve-lid van de kascontrolecommissie zal volgens het schema een lid van Middelharnis moeten zijn. De penningmeester zal vooraf contact opnemen met Middelharnis om te vragen of er een lid van die club bereid is zitting te nemen in de commissie. 5. Portefeuille Cor Boot In de clubcompetitie zijn wegens diverse omstandigheden enkele wedstrijden op een later tijdstip gespeeld. Lammerenburg en GZC, die samen op de eerste plaats waren geëindigd, hebben op 2 mei in Vlissingen een beslissingswedstrijd gespeeld, die met 10-6 door GZC werd gewonnen. Van de 28 wedstrijden zijn er 14 met 8 spelers gespeeld, 7 met 7, 4 met 6, 2 met 5 en 1 met 4 spelers. De wedstrijdleider zal nagaan hoe deze cijfers zich verhouden tot voorgaand seizoen. In de finale van de PZDB-beker versloeg Middelburg op 20 maart na een spannende strijd in het eigen clublokaal Tholen met 5-3. Het bestuur betreurt het feit dat Zeeland niet vertegenwoordigd was in de landelijke beker, ondanks dat de wedstrijdleider alle Zeeuwse clubs heeft benaderd, en hoopt dat de Zeeuwse afwezigheid eenmalig blijft. Hoewel de landelijke bekerwedstrijden in rapid-vorm worden gespeeld handhaaft de PZDB het huidige speeltempo. In de nationale competitie is PWG 's-Gravenpolder als derde geëindigd in de eerste klasse B. De nacompetitiewedstrijd tegen Gooi & Eemland ging met 13-7 verloren. Middelburg wist zich dankzij een negende plaats te handhaven op dit niveau. Inmiddels is de indeling van de nieuwe competitie bekendgemaakt. 6. Portefeuille Ineke Flikweert De wedstrijdleidster heeft voor het persoonlijk Zeeuws kampioenschap 2017/2018 de volgende 11 zaterdagen gereserveerd: 23 september, 7, 14 en 21 oktober, 2 en 23 december, 13 en 27 januari, 10 en 24 februari en 10 maart. Er is rekening gehouden met de toernooien van Melissant (4 november) en Aagtekerke (18 november). Ad Goudzwaard stuurde een brief aan de wedstrijdleidster waarin hij voorstelt de promotieklasse op speelsterkte in te delen in twee groepen. Het bestuur staat positief tegenover dit voorstel. De wedstrijdleidster heeft inmiddels op basis van het tot nu toe bekende deelnemersveld een indeling gemaakt voor volgend seizoen. Er zal sprake zijn van een promotie/degradatie-regeling tussen de twee groepen. De wedstrijdleidster zal de deelnemers van deze gewijzigde opzet op de hoogte brengen en de secretaris zal Ad Goudzwaard hierover informeren. 7. Portefeuille Hans van Akkeren Aanstaande week gaan de facturen naar de verenigingen voor het eerste halfjaar van 2017. Daarbij zullen de verenigingen worden gewezen op de gewijzigde contributie-inning. Dit gaat niet meer per kalenderjaar maar per seizoen (van 1 juli t/m 30 juni). Er is een nota binnengekomen van de damclub Zeeuws-Vlaanderen i.v.m. een bijdrage voor de derde Kustdamwedstrijd. De penningmeester stelt voor om dit bedrag in het vervolg ook op te voeren op de begroting en de overige bestuursleden gaan daarmee akkoord. Kees Rijk en Jan Koppejan zijn dit jaar verantwoordelijk voor de kascontrole. 8. Portefeuille Aart Walraven Geen bijzonderheden. 9. Rondvraag Geen bijzonderheden. 10. Vaststellen datum volgende vergadering De volgende vergadering zal worden gehouden op woensdag 13 september om 19.00 uur, voorafgaand aan de jaarvergadering. 11. Sluiting Om 12.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. Middelburg, 31 mei 2017 De secretaris, Daaf Kasse