Wedstrijdbepalingen 2006

    1. Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het Spel- en Wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing. 2. Het speeltempo bedraagt 50 zetten in twee uur, daarna 30 minuten voor beeindiging partij. De klokken van de zwartspelers worden op het aanvangsuur in werking gesteld. De zwartspeler doet vervolgens door het omzetten van de klok de bedenktijd van de witspeler ingaan. De klokken mogen daarna niet meer worden stilgezet dan na het beeindigen van de partij. 3. Indien na een uur speeltijd een der spelers nog niet aanwezig is, wordt de partij na de desbetreffende aanduiding op de klok voor hem verloren verklaard. 4. Het is in de eerste plaats het werk van de speler vast te stellen of het vereiste aantal zetten is gedaan. Nadat de bedenktijd van een der spelers is verstreken, wordt aan de hand van de bijgewerkte notatie van beide spelers vastgesteld hoeveel zetten binnen de verstreken bedenktijd zijn gedaan. Indien daarbij komt vast te staan dat de speler wiens vlag is gevallen niet het vereiste aantal zetten heeft gedaan, verliest deze de partij door tijdoverschrijding. In alle andere gevallen wordt de partij voortgezet.Daarbij worden, indien niet kan worden vastgesteld hoeveel zetten zijn gedaan, de spelers geacht in de verstreken bedenktijd precies het aantal zetten te hebben gedaan. N.B. de 50e zet is pas voltooid als de speler de klok heeft omgezet. 5. De spelers noteren in duplo. Het origineel van de notatie moet door elke speler, voorzien van de uitslag en met vermelding van de gebruikte speeltijden, direct na afloop van de partij , aan de arbiter worden afgegeven. Er dient een leesbare en volledige notatie te worden ingeleverd. 6. Afbreken van een partij is niet toegestaan. 7. Indien remise wordt overeengekomen voordat wederzijds 50 zetten zijn ge- daan, wordt de partij voor beide spelers verloren verklaard. 8. Puntentelling : hoofdgroepen : winst 2 - 0, remise 1 - 1 *, verlies 0 - 2; Zwitserse groep : winst 2 - 0, remise 1 - 1, verlies 0 - 2. *: zie ook bepaling 14 !! 9. Elke deelnemer heeft het recht op een half uur pauze tussen de twee partijen op dezelfde dag. 10. Indien een speler zich onverhoopt dient terug te trekken tijdens het toernooi, valt een reservespeler in, indien mogelijk. Het puntenaantal van de uitgevallen speler blijft gehandhaafd. 11. Het is niet toegestaan partijen te analyseren in de speelzaal. Daarvoor kan men terecht in de aparte analyseruimte. In deze ruimte is speelmateriaal aanwezig, het wedstrijdmateriaal dient in de speelzaal te blijven. 12. De Open Groep speelt 8 ronden Zwitsers; plaatsbepaling via WP/SB 13. De wedstrijdcommissie bestaat uit het organisatiecomite en de arbiters(eventueel bijgestaan door anderen). 14. Voor de hoofdgroepen I en II gelden aanvullend de volgende bepalingen : a) bij REMISE geldt een BONUS-SYSTEEM, dat wil zeggen : - als de spelers remise overeenkomen of er is sprake van het einde van de partij door een reglementaire remise, worden de schijven geteld om de BONUS-WINST te bepalen. Iedere schijf verschil geeft 0,01 punten bonus-winst voor de meerderheidspartij en 0,01 punten BONUS-VERLIES voor de minderheidspartij. Een dam geldt voor 2 schijven. - De SCORES GELDEN ALS WEDSTRIJDPUNTEN IN DE GROEP, bijv. 1.04 - 0.96. b) vanwege het bonussysteem gelden de volgende reglementaire aanpassingen : - voor het 1 om 2 eindspel en 1 om 3 eindspel met beiden een dam, en niet alleen maar dammen, gelden de volgende regels : . een 1 om 2 eindspel met beiden een dam of een 1 om 3 eindspel met beiden een dam, waarbij de minderheidspartij de lange lijn bezet en de schijf(schijven) van de meerderheidspartij zich achter de lange lijn bevindt (bevinden) is remise na wederzijds 5 zetten. . de overige 1 om 2 eindspelen met beiden een dam en 1 om 3 eindspelen met beiden een dam is remise na wederzijds 25 zetten. HAALT DE MEERDERHEIDSPARTIJ EEN DAM DAN BEGINT (IN HET GEVAL VAN EEN 1 OM 3 EINDSPEL) HET TELLEN VAN ZETTEN OPNIEUW. . voor het eindspel van 1 dam tegen 3 dammen geldt dat het remise is als beide spelers nog 16 zetten hebben gespeeld. . voor het eindspel van 2 dammen tegen 1 dam geldt dat het remise is als beide spelers nog 5 zetten hebben gespeeld. c) mocht er ondanks het bonus-systeem toch nog gelijk geŽindigd worden in de poules, dan wordt "geblitzt" (5 min. per speler plus 5 seconden per zet (Fisher-systeem)) tot er sprake is van directe winst of bonuswinst voor ťťn van de spelers. De eerste blitz-partij wordt gespeeld met verwisselde kleur ten opzichte van de onderlinge poule-wedstrijd. d) voor ronde 8 (finale rangschikking eindklassement plaatsen 1 t/m 16) geldt : - de nr. 1 van poule I speelt tegen de nr. 1 van poule II, enz. - de speler die in zijn poule meer wedstrijdpunten behaalde dan zijn tegenstander in de andere poule,of bij gelijk aantal wedstrijdpunten, meer wedstrijden won, mag kiezen of hij met wit of zwart speelt; zijn de wedstrijdpunten tussen beide spelers gelijk, dan wordt om de kleur geloot. - Winnaar is de speler die een directe winst of bonuswinst boekt of, bij gelijkwaardige remise, daarna in de blitz-partij(en); zie hiervoren. e) blitz-partijen beginnen nadat alle partijen in de toernooizaal zijn geŽindigd. ENGLISH TRANSLATION OF IMPORTANT PLAYING-RULES CONCERNING THE HEAD-GROUPS. A. Playing-time: 50 moves per 2 hours, after that= 30 minutes for ending the game. B. Results: direct victory : 2 points, direct loss: 0 points, equal draw: 1 point, un-equal draw: BONUS-SYSTEM: (see sub D of these rules). C. If a draw is agreed before either player has made 50 moves, the match will be declared a loss for both players D. THE DRAW (including BONUS-SYSTEM) 1. When a game ends in a draw the men on the board are counted for both players. A King counts for 2 men. A player having an advantage receives 0.01 BONUS-POINTS for each men which he has more than his opponent. His opponent receives MINUS 0.01 bonus points for each men which he has less than his opponent. THE SCORES ARE VALID AS POINTSCALCULATION IN THE GROUP-GAMES. (FOR EXEMPLE : 1.04 - 0.96) 2. A game is considered a draw when the same position occurs during one game for the third time, with the same player who has to move. 3. If during 25 successive moves, only the Kings have moved without any man playing or without any capture, the game is considered drawn. 4. The endgames with two King plus a man, one King and two men against one King, or the endgame with one King and one man against one King, shall be considered a draw : a. in the case that the player with one King occupies the long diagonal (5-46) and the men of his opponent are places behind this line when the players each will have played another five moves maximum. b. in the other cases when the players each will have played another twenty-five moves maximum. THE COUNTING OF MOVES RESTARTS AFTER A PLAYER PROMOTES A MAN TO KING. 5. The end game with three Kings against one King will be considered a draw when the players each will have played another sixteen moves maximum. 6. The end game with two Kings against one King or one King against one King will be considered a draw when the players each have played another five moves maximum. E. In spite of the bonus-system it might be possible that there is a question of finishing with equal matchpoints in the pools; in that case a blitz-game of 5 minutes plus 5 seconds per move (Fisher-system) to each of the players will be held till the moment of direct-victory or bonus-victory for one of the players. The first blitz-game will be held with changed colours with respect to the poolgame between both players. F. For round 8 on Saturday (final ranking end-classification of positons 1 thru 16 inclusive) the following is applicable : 1. the number 1 of pool I against the number 1 of pool II, and so on. 2. The player who scored more matchpoints in his pool than his opponent in the other pool,or, in case of equal matchpoints, has more victories in his poll, has the right to choose the colour white or black; in case of equal matchpoints and victories of both players, there will be held drawing lots for the colour. 3. Winner is the player who scores a direct-victory or a bonus-victory or after that in the blitz-game(s) as mentioned above in case of equal-draw. G. The blitz-games starts after ending of all the games in the playing-room.
.